Integritetspolicy

Integritetspolicy samt policy för cookies

För mig på Bällsta Backe är det mycket viktigt att du alltid känner dig trygg med hur jag behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna känna dig säker på att jag har en korrekt och säker hantering och att jag aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som jag inte får.

Enligt gällande regler om integritet, får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och om det finns en laglig grund för behandlingen.

I denna integritetspolicy beskriver jag varför jag behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter jag behandlar och hur länge uppgifterna sparas. Jag beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Jag ger dig även information om hur du kontaktar mig om du har frågor eller om du inte är nöjd med min hantering av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor. Du hittar hur du kontaktar mig längst ner på den här sidan.

Personuppgiftsansvarig

Bällsta Backe är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som samlas in om dig som användare.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka jag direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, e-postadress, din IP-adress eller telefonnummer.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Allt jag gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandlingar, det gäller oavsett om jag använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Att endast läsa personuppgifter är också en behandling, det gör jag t.ex. om du ringer in och vill ha hjälp eller kontaktar mig via ett kontaktformulär.

Vilka personuppgifter hanteras?

De personuppgifter som samlas in om dig utgörs främst av dina kontaktuppgifter som t ex namn, epostadress, telefonnummer etc. men också annan data som t ex IP-adress.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna som samlas in om dig används för att anpassa informationen i min marknadsföring, förbättra webbplatsen samt för att kontakta dig när du bett om det t ex via ett formulär på hemsidan.

Annan kommunikation om tjänster

Jag behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. för att tillhandahålla dig information om uppdateringar etc. När du kontaktar mig behandlar jag personuppgifter om dig för att kunna hjälpa dig och hantera dina synpunkter.

Efterlevnad av lagar

Jag behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar mig, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial. Jag behandlar även personuppgifter i syfte att kunna uppfylla kraven på lagring av uppgifter i reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, för att kunna lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndighet. Detta är en rättslig förpliktelse, något jag är skyldiga att göra.

Hur samlar jag in uppgifterna?

• Jag samlar in personuppgifter i samband med att du blir kund hos mig genom att du t ex skriver under ett avtal på papper eller via e-post.
• Jag samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar mig om support i olika ärenden som rör mina tjänster. Uppgifterna samlas in antingen genom att du själv skriver e-post eller via formulär du själv fyller i.
• Jag samlar in uppgifter genom att min webbsida använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Mer om detta under rubriken “Cookies”.

Hur länge sparas uppgifterna?

Enligt integritetslagstiftningen får jag inte spara personuppgifter om dig längre än jag behöver utifrån det syfte jag behandlar dem för. Jag sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha” utan har alltid ett definierat syfte som har stöd i lag.
Eftersom de uppgifter som jag samlar in behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig, finns sparade i ett system men raderas i ett annat. Normalt så sparar jag uppgifter om dig 12 månader.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Jag lämnar endast ut dina uppgifter till mina partners som är i direkt behov av detta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det kan vara en underleverantör, en extern redovisningsbyrå eller bank för fakturahantering. Jag lämnar aldrig ut dina uppgifter om detta inte krävs för fullgörande av tjänst, rättsväsendet kräver det. Jag har alltid en laglig grund för sådana fall. Jag säljer aldrig dina personuppgifter till andra.

Hur skyddas uppgifterna?

Jag använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Jag har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att jag ska kunna uppfylla mina angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur jag behandlar dina personuppgifter samt vilka personuppgifter jag samlat in om dig. Information om hur och varför jag behandlar dina personuppgifter kan du läsa om i denna policy. För att få tillgång till uppgifter jag samlat in om dig så kan du kontakta mig enligt uppgifter längst ner i detta dokument.
Rätt till rättelse: I de fall jag har felaktiga uppgifter om dig så har du rätt att begära rättelse genom att skicka in korrekta uppgifter till mig. Jag uppdaterar då dina uppgifter omgående.
Rätt till radering: Vill du inte vara en del av mitt register så har du rätten att “bli bortglömd”. Dvs. begära att jag raderar dig i mina register. Jag kommer då att radera dina uppgifter ur mitt system så länge det inte strider mot gällande lagstiftning från t ex bokföringslagen. Vill du bli borttagen ur mitt register så kontaktar du mig via informationen längst ner på den här sidan.

Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från min webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Jag använder mig av cookies för att analysera användningen av min hemsida, för att samla in information om mina besökare för att kunna visa relevant innehåll samt annonsering via tredje part.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Här kan du även radera mina cookies om du inte vill att jag ska ha tillgång till dem längre.

Kontakt

Har du frågor, vill rätta eller radera dina uppgifter ur mitt system så kontaktar du mig enkelt via min kontaktssida.